วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/ 2555 นางสาวจิรวรรณ ขวัญเสน โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

My schedule

Days
Times
1
08.10-09.00
2
09.00-09.50
3
09.50-10.40
4
10.40-11.30
5
11.30-12.20
6
12.20-13.10
7
13.10-14.000
8
14.00-14.50
9
14.50-15.40
10
15.40-16.30
MON


E 21102
1/3
442
E 21102
1/5
442


TUE
E 21102
1/3
442
E 21102
1/5
442
E 21102
1/12
547WED

E 21102
1/12
547E 21102
1/3
442
THURclub
activityFRI
E 21102
1/5
442


E 21102
1/12
547


Miss Jirawan Khwansen ID: 5111114063
Education Faculty, English Program 03 “Ms. Fay”วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สรุปปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

 

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 20-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

          การปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพครูในสถานศึกษา ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาโรงเรียน ครูเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน ครูจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย กิริยามารยาท และการพูดจาที่สุภาพเรียบร้อย และครมีหน้าที่ประสิทธิประสานวิชาความรู้และถ่ายทอดความรู้สอนนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

 

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 

          ครูต้องสอนทั้งเนื้อหาและเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนควบคู่ทั้งสองอย่าง เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ เป็นอย่างดี ในส่วนของเรื่องการเรียนการสอนครูต้องหากลวิธีที่หลากหลายและสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

 

3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้คว้าเพิ่มเติม

 

          การทำสื่องการสอนใให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและการดูแลนักเรียนให้ทั่งถึง และทำความรู้จักกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงครูต้องสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม และสอน แนะนำความู้เรื่องเพศศึกษา เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น หากนักเรียนมีปัญหา ก็สามารถมีสติและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันสรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 7-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555


1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้

         

          การสอนนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ที่มีความรู้ที่มีความแตกต่างกันทางพื้นฐานความรู้ ครูจึงจำเป็นต้องหากลวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

 

2.   ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 

          นักเรียนไม่ชอบเรียนเนื้อหาไวยากรณ์ ง่วงนอน และบรรยากาศภายในชั้นเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มากนัก เช่น ไม่มีพัดลม ห้องเรียนสกปรก แสงสว่างไม่เพียงพอ เทคโนโลยีบางเครื่องใช้ไม่ได้ เป็นต้น ทำให้ครูต้องเปลี่้ยนไปเรียนนอกสถานที่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแก่นักเรียน อีกทั้งนักเรียนไม่มีห้องเรียนประจำ  นักเรียนต้องเดินเรียน ตามตึกต่างๆ ภายในโรงเรียน บางครั้งจึงทำให้นักเรียนเหนื่อยและพอมาเจอกับห้องเรียนที่สกปรกและอากาศร้องจึงทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนหนังสือ

 

3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

 

          เทคนิคการสอนไวายกรณ์ภาษาอังกฤษให้สนุก


สรุปปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สรุปปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16  ระหว่างวันที่ 20-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้

          การได้ทำงานร่วมกันกับบุุคคลอื่นๆ ซึ่งต้องแบ่งภาระงานและหน้าที่ที่รับมอบหมาย เพราะภาระหน้าที่ของครูมีมากมาย ทั้งต้องสอนหนังสือและงานเสริมที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมาย รวมถึงกลุ่มสาระการเรีนรู้ต่างที่ต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นซึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนวิชาชีพครู ซึ่งทุกคนจะต้องปลูกฝังนักศึกษาให้มีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

2.   ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

          การสอนนักเรียนให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะนักเรียนบางคน เรียนเพียงอย่างเดียวและพ่อแม่บางครอบครัวอาจไม่มีเวลาให้ลูก ครูจึงต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการเรียน การคบเพื่อน และเรื่องครอบครัว และครูต้องสอนนักเรียนทั้งในและนอกห้อ
เรียนให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ครูอาจใช้ประสบการณ์จริง จากเพื่อนหรือตัวอย่างในสังคมที่มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี

3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

          เนื้อหาและกลวิธีการสอน รวมถึงการใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำวัน เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 13- 14 ระหว่างวันที่ 6- 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555


 1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้

          การสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นฐานความรู้ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน จึงทำให้ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด

2.   ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

          นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและนักเรียนไม่ตั้งใจเรียน รวมถึงบรรยากาศในชั้นเรียนไม่ค่อยน่าเรียนเท่าที่ควร จึงทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยกว่าเดิม เมื่อนักเรียนนักเรียนศึกษาเรื่องไวยากรณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ง่วงนอน ไม่อยากเรียนหนังสือต่อไป

3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

          กลวิธีการสอนนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ์

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

 สัปดาห์ที่ 11 - 12 ระหว่างวันที่ 23 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้

          การได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตการทำงานในชีวิตจริง ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่แสนวิแสนเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวฉันได้มาเล่นเองในละครชีวิตจริงนี้ เพราะฉันได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรือเพื่อนๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นๆ ที่รู้จักตัวตนของฉันที่แท้จริง เพระาในวันนี้ฉันเจอเพื่อนใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อนที่อยู่ในรูปแบบของเพื่อนสนิท และเพื่อนที่อยู่ในรูปแบบทำงานร่วมกัน จึงทำให้ชีวิตของนักศึกษาฝึกสอนเริ่มหวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ไม่รู้จักกันทั้งสิ้น ทั้งที่ทำงานร่วมกันทุกวัน เพระาฉะนั้นการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีหลายท่านที่มองนักศึกษาฝึกสอนที่มีเหตุผลที่ต่างกัน เพระาฉะนั้นการปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน เพื่อวันที่ดีต่อกัน เพราะถ้าเราทำงานโดยที่ไม่มีความสุขก็อาจทำให้งานของเราไม่สำเร็จก็เป็นไปได้

2.   ปํญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

          ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ ต้องฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและรวมถึงรุ่นน้องๆ ที่จะมาฝึกสอนในโรงเรียนนี้ต่อไป

3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

          มารยาทในการเข้าร่วมสังคมและกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเรียนการสอนของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้น

         
สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

 

สัปดาห์ที่ 9 - 10 ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 25551.   สิ่งที่ได้เรียนรู้
         
          การสอนนักเรียนที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของพื้นฐานการเรียนรู้ที่ต่างกัน ผู้สอนจึงต้องหากลวิธีการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมในเวลาที่เรียนและนอกห้องเรียน


2.   ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
         
          ครูไม่ได้สอนเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอีกด้วย เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น ในส่วนของเรื่องการเรียนการสอน ครูต้องพยายามหากลวิธีการสอนที่หลากหลายและสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด


3.   สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
         
          กลวิธีการสอนแก่เด็กนักเรียนทุกระดับ และสื่อการสอนที่ดึงดูดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น